Úradná tabuľaNa tomto mieste sa nachádza elektronická úradná tabuľa spoločnosti ALFANA s.r.o. Úradná tabuľa je oficiálnym kanálom na komunikáciu s externým prostredím. Prostredníctvom nej si plnime povinnosť zverejňovať informácie, ktoré od nás vyžaduje platná legislatíva.


..................

Výzva na predkladanie žiadostí o účasť vo obchodnej verejnej suťaži na predmet zákazky
„Dodanie technológie a nutnú montáž fotovoltaickej elektrárne (FVE) o kapacite 0,99 MWp a systému pre riadenie a monitorovanie FVE“
- výber bol ukončený 23.01.2O10
..................